تبدیل انرژی

آموزش مدل سازی پمپ و کمپرسور الکتروشیمیایی هیدروژن با استفاده از نرم افزار فلوئنت

پمپ و کمپرسور الکتروشیمیایی برای خالص سازی و افزایش فشار گاز هیدروژن ذخیره شده با خلوص بالا و بدون استفاده از کمپرسور مکانیکی به کار می رود.

در این آموزش هدف شبیه سازی یک تک سل ماژول کمپرسور الکتروشیمیایی و پمپ الکتروشیمیایی با استفاده از نرم افزار فلوئنت است.

آموزش مدلسازی باتری لیتیوم یون به همراه صفحات خنک کننده با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT

در این آموزش تک تک مراحل مدلسازی، مش بندی و شبیه سازی یک مدل باتری لیتیوم یون کیسه ای بدون صفحه خنک کاری و با صفحه خنک کاری با استفاده از نرم افزار ansys fluent ارائه شده است.

آموزش مدل سازی مرطوب ساز غشایی با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT

مرطوب ساز غشایی وسیله ای است که رطوبت مد نظر برای سیستم را فراهم می کند و در سیستم پیل سوختی، ساختمان و پزشکی کاربرد دارد.

آموزش مدل سازی پیل سوختی غشا پلیمری همراه با خنک کاری در نرم افزار ANSYS FLUENT

در این آموزش شبیه سازی تک سل پیل سوختی همراه با کانال خنک کاری به طور کامل ارائه شده است.

مدل سازی پیل سوختی غشا پلیمری با استفاده از نرم افزار ANSYS FLUENT

در این آموزش صفر تا صد شبیه سازی پیل سوختی غشا پلیمری با استفاده از نرم افزار فلوئنت ارائه شده است.