دروس پایه برق

فیزیک مکانیک

این مجموعه جزییات کامل مباحث فیزیک مکانیک پایه را پوشش می‌دهد که هدف آن برطرف کردن نیازمندی‌های آموزشی در این زمینه و ارائه مفاهیم مکانیک کلاسیک با ذکر مثال هایی کاربردی  است.