شناسایی سیستم

شناسایی سیستم های دینامیک

شناسایی سیستم الگوریتمهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که بتوانیم از داده‌های ورودی و خروجی سیستم یک مدل مناسب بدست آوریم که رفتار آن با رفتار سیستم واقعی تا حد ممکن نزدیک باشد.

آموزش سیستم های آشوبی