معادلات دیفرانسیل

حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)

مهندسی کنترل ارتباط تنگاتنگی با علوم ریاضی و به خصوص جبر خطی دارد. درک بهتر مفاهیم کنترلی مستلزم تسلط بر مباحث مختلف موجود در زمینه جبر خطی و معادلات دیفرانسیل بوده و به همین علت درس جبر خطی جزو دروسی است که یک دانشجوی مهندسی کنترل در دوره کارشناسی آنرا می‌گذراند.