پردازش سیستم های حیاتی

پردازش مقدماتی سیگنالهای پزشکی

در این فیلم آموزشی در مورد منشأ تولید سیگنال‌های پزشکی مختلف صحبت می‌شود و اسامی انواع مختلف سیگنال‌های پزشکی بیان می‌شود.