کنترل بهینه

آموزش کنترل بهینه (OPTIMAL CONTROL)

در این پست آموزش کنترل بهینه بر مبنای کتاب Frank Lewis خدمتتان ارائه می شود. برای هر جلسه توضیح مختصر و پیش نمایشی ارائه شده است.