کنترل خطی

کاربرد MATLAB در سیستمهای کنترلی خطی

با توجه به قابلیتهای بالای نرم افزار Matlab و Simulink در طراحی و تحلیل سیستمهای کنترل، در صورتی که از نرم افزار Matlab در کنار یادگیری درس کنترل خطی استفاده شود، در درک مفاهیم کنترلی تاثیر بسازی خواهد داشت.

 

حل تمرین سیستمهای کنترل دیجیتال اوگاتا

درس سسیتمهای کنترل دیجیتال (Digital Control Systems) یکی از مهمترین دروس مهندسی برق-کنترل است که دانشجویان این رشته در دوره کارشناسی یا ارشد این درس سه واحدی را می‌گذرانند.

کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

در این سری فیلمها قراره رویتگرهای لیونبرگر مرتبه کامل و مرتبه کاهش یافته به همراه کنترل کننده متناسب با هر کدوم به گونه‌ای طراحی بشن که همزمان هم پایداری سیستم حلقه بسته تضمین بشه و هم تخمین حالتها به خود حالتها همگرا بشه.