کنترل غیر خطی

مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال (Journal of vibration and control (SAGE publications سال ۲۰۱۲

Control for a class of four-dimensional chaotic systems with random-varying parameters and noise disturbance

 

مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال (Journal of vibration and control (SAGE publications سال ۲۰۱۲

Control for a class of four-dimensional chaotic systems with random-varying parameters and noise disturbance