کنترل مقاوم

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

در این سری جلسات نحوه فرمولبندی مساله حذف نامعینی پارامتری را برای سیستمهای خطی به صورت LMI تقدیم می‌کنم. با امید به اینکه برای شما مفید واقع بشود.

 

کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

در این سری جلسات مساله تضعیف اغتشاش را با استفاده از نامساوی های ماتریسی خطی یا LMI خدمت شما تقدیم می‌کنم. کل مبحث طی چهار جلسه خلاصه شده و LMI های مورد نیاز برای محاسبه بهره کنترل کننده فیدبک حالت بدست آمده است.

 

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

در سری فیلمهای قبلی موجود در سایت، کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری و کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی دارای اغتشاش از طریق فیدبک حالت و با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و شروط LMI مورد نیاز برای هر دو مورد بدست آمد.

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

در سری فیلمهای قبلی موجود در سایت به صورت جداگانه کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با فیدبک حالت و کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی بدون نامعینی مورد بررسی قرار گرفتند.

کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

فیلمهای مربوط به کنترل مقاوم فیدبک حالت سیستمهای خطی تحت اغتشاش و همچنین کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی با استفاده از رویتگر قبلا خدمت دوستان تقدیم شده است. 

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

عملکرد بسیاری از سیستمهای کاربردی تحت تاثیر نامعینی پارامترهای سیستم و اغتشاشات خارجی قرار دارد