درباره استاد

ناصر  رئوف ناصر رئوف
تعداد جلسات:7

لیست دروس

آموزش ناوبری اینرسی

عملکرد سیستمهای ناوبری اینرسی (Inertial Navigation System : INS) بر قوانین مکانیک کلاسیک که بیان ریاضی آنها توسط نیوتن انجام شد، مبتنی است. 

...