ریاضی مهندسی

لیست جلسات(42 جلسه)

 • جلسه 1 : سری فوریه
 • جلسه 2 : سری فوریه – فرد مخفی – بحث قسمت زوج و قسمت فرد تابع
 • جلسه ۳ : سری فوریه – نیم موج – ربع موج – علامت اولین ضرایب – سرعت ضرایب
 • جلسه ۴ : سری فوریه – مرور کامل سری فوریه و حل سوالات مهم
 • جلسه ۵ : سری فوریه سینوسی ، کسینوسی – مشتق و انتگرال از سری فوریه
 • جلسه ۶ : سری فوریه : قضیه پارسوال- انتگرال فوریه
 • جلسه ۷ : انتگرال فوریه
 • جلسه ۸ : تبدیل فوریه سینوسی و تبدیل فوریه کسینوسی
 • جلسه ۹ : تبدیل فوریه – خواص و جدول تبدیل فوریه
 • جلسه ۱۰ : تبدیل فوریه و جدول تبدیل فوریه و کاربرد قضیه دوگانی
 • جلسه ۱۱ : اعداد مختلط
 • جلسه ۱۲ : اعداد مختلط: دایره – بیضی – سهمی – هذلولی – حد
 • جلسه ۱۳ : اعداد مختلط: تحلیلی بودن – کوشی ریمان – همساز بودن
 • جلسه ۱۴ : اعداد مختلط: تحلیلی بودن – شاخه بریدگی – Lnz
 • جلسه ۱۵ : اعداد مختلط: شاخه بریدگی – Lnz – توابع مثلثاتی
 • جلسه ۱۶ : نگاشت – جمع ، ضرب ، توان ، دید کلی از لحاظ زاویه
 • جلسه ۱۷ : نگاشت – نمایی ، لگاریتمی ، توان کسری
 • جلسه ۱۸ : نگاشت – سینوسی ، کسینوسی و w=1/z , w=sin(z)
 • جلسه ۱۹ : نگاشت – سینوسی و توابع هایپرپولیک و یاکوفسکی
 • جلسه ۲۰ : نگاشت – موبیوس (خطی و کسری ) و ترکیبی
 • جلسه ۲۱ : نگاشت – تانژانت و کتانژانت و بحث نگاشت همدیس و مساحت
 • جلسه ۲۲ : سری ها – ناحیه همگرایی
 • جلسه ۲۳ : سری ها – ناحیه همگرایی ، سری لوران
 • جلسه ۲۴ : سری لوران
 • جلسه ۲۵ : انواع تکین – مانده
 • جلسه ۲۶ : مانده – انتگرالگیری روی مسیر
 • جلسه ۲۷ : انتگرالگیری با استفاده از مانده ها
 • جلسه ۲۸ : انتگرالگیری توابع سینوسی با استفاده از مانده ها
 • جلسه ۲۹ : انتگرالگیری توابع حقیقی با استفاده از مانده ها و انتگرالهای خاص
 • جلسه ۳۰ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
 • جلسه ۳۱ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل در حالت پایدار ، ماندگار ، دائمی – PDE های مستقل از یک متغیر
 • جلسه ۳۲ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: PDE های مستقل از یک متغیر – نوع PDE هذلولی ، سهموی ، بیضوی – تغییر متغییر در PDE ها برای تبدیل برحسب متغیرهای جدید
 • جلسه ۳۳ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل PDE با استفاده از تبدیل لاپلاس
 • جلسه ۳۴ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل PDE با استفاده از تبدیل فوریه – حل PDE با استفاده از تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی – دسته دوم PDE های مستقل از یک متغیر – حل PDE با استفاده از نگاشت
 • جلسه ۳۵ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل PDE با استفاده از نگاشت – جواب دالامبر معادله موج
 • جلسه ۳۶ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: همگن کردن معادله و همگن کردن شرایط مرزی – روش لاگرانژ – تغییر متغیر لازم برای رسیدن به فرم کانونی
 • جلسه ۳۷ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل به روش لاگرانژ – PDE با ضرایب ثابت – حل به روش جداپذیر
 • جلسه ۳۸ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل به روش جداپذیر
 • جلسه ۳۹ : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: حل سوالات کنکور
 • جلسه ۴۰: حل سوالات کنکور ۹۶ دکتری برق (ریاضی مهندسی)
 • جلسه ۴۱: حل سوالات کنکور ۹۵ دکتری برق (ریاضی مهندسی)
 • جلسه ۴۲: حل سوالات کنکور ۹۶ ارشد برق (ریاضی مهندسی – معادلات)
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : مصطفی اسداللهی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده