کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI

لیست جلسات(46 جلسه)

 • فصل 1
  • جلسه 1 : معرفی سیستمهای تاخیردار و مراجع مهم در این زمینه
  • جلسه 2 : معرفی روش پله و نحوه شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر در حالت (جلسه اول بخش شبیه‌سازی)
  • جلسه 3 : شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر متغیر با حالت و توزیع شده و سیستمهای خنثی
  • جلسه 4 : شبیه‌سازی سیستمهای دارای تاخیر در ورودی (جلسه آخر بخش شبیه‌سازی)
 • فصل 2
  • جلسه 5 : تحلیل فرکانسی و تابع تبدیل سیستمهای تاخیردار (جلسه اول فصل ۲)
  • جلسه 6 : روش مستقیم (Direct Method) برای بررسی پایداری سیستمهای تاخیردار
  • جلسه 7 : کنترل‌پذیری (Controllability) و رویت‌پذیری (Observability) سیستمهای تاخیردار (جلسه آخر فصل ۲)
 • فصل 3
  • جلسه 8 : معرفی تعاریف پایداری و روشهای کراسوفسکی و رازومیخین برای سیستمهای تاخیردار (جلسه اول فصل ۳)
  • جلسه 9 : کاربرد نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) در تحلیل پایداری سیستمهای تاخیردار و معرفی نامعینی های پلی‌تاپیک
  • جلسه 10 : استخراج شروط LMI مستقل از تاخیر با استفاده از روشهای کراسوفسکی و رازومیخین و حل مثالهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵
  • جلسه 11 : استخراج شرط مستقل از تاخیر پایداری مقاوم با استفاده از روشهای کراسوفسکی و حل مثال ۳-۶
  • جلسه 12 : معرفی سیستمهای توصیفی و استخراج شرط LMI مستقل از تاخیر برای آنها
  • جلسه 14 : معرفی روش توصیفی برای استخراج شروط LMI مستقل از تاخیر و وابسته به تاخیر و روش ماتریسهای وزنی آزاد
  • جلسه 13 : معرفی روش توصیفی برای استخراج شروط LMI و حل مثال ۳-۸
  • جلسه 15 : بهبود LMI حاصل از روش توصیفی (کاهش محافظه‌کاری) و حل مثالهای ۳-۹ و ۳-۱۰
  • جلسه 16 : معرفی روش محدب متقابل برای کاهش محافظه‌کاری و حل مثالهای ۳-۱۱ و ۳-۱۲
  • جلسه 17 : استخراج شروط کافی LMI برای پایداری سیستمهای دارای تاخیرهای غیر کوچک و حل مثالهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴
  • جلسه 18 : تحلیل پایداری سیستمهای دارای تاخیر توزیع شده با روش کراسوفسکی و حل مثالهای ۳-۱۵، ۳-۱۶ و ۳-۱۷
  • جلسه 19 : معرفی تابعک های لیاپانوف کلی برای سیستمهای خطی تاخیردار
  • جلسه 20 : گسسته‌سازی CLF و حل مثالهای ۵-۱۰ و ۵-۱۱ کتاب Kharitonov
  • جلسه 21 : تحلیل پایداری سیستمهای تاخیردار با استفاده از نامساوی ویرتینگر و حل مثالهای ۳-۱۸، ۳-۱۹، ۳-۲۰ و ۳-۲۱
  • جلسه 22 : تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی لیپشیتز و معرفی ناحیه جذب (جلسه آخر فصل ۳)
 • فصل 4
  • جلسه 23 : معرفی مفهوم پایداری نمایی و نامساوی هالانی و حل مثال ۴-۱ (جلسه اول فصل ۴)
  • جلسه 24 : معرفی مفاهیم ISS و Passivity برای سیستمهای تاخیردار و حل مثال ۴-۲
  • جلسه 25 : معرفی مفهوم بهره L2 برای سیستمهای تاخیردار و حل مثال ۴-۳
  • جلسه 26 : معرفی روش ورودی خروجی و قضیه بهره کوچک و استخراج شروط پایداری به صورت LMI
  • جلسه 27 : تحلیل پایداری و بهره L2 برای سیستمهای دارای تاخیر غیر کوچک با روش ورودی خروجی و حل مثال ۴-۴
  • جلسه 28 : بهره L2 سیستمهای دارای نامعینی پارامتری و سیستمهای دارای تاخیر بینهایت و معرفی اصل بول-پرون
  • جلسه 29 : استخراج شرط کافی پایداری نمایی و تحلیل بهره L2 برای سیستمهای دارای تاخیر توزیع شده بینهایت و حل مثالهای ۴-۵ و ۴-۶
  • جلسه 30 : تحلیل پایداری نمایی سیستمهای دارای تاخیر با توزیع گاما و دارای شکاف و حل مثال ۴-۷
  • جلسه 31: تحلیل پایداری نمایی برای سیستمهای تاخیردار آشفته تکین و حل مثال ۴-۸
  • جلسه 32 : تحلیل پایداری PDE های انتشاری تاخیردار و حل مثال ۴-۹ (جلسه آخر فصل ۴)
 • فصل 5
  • جلسه 33 : معرفی روشهای مختلف کنترل سیستمهای پیوسته دارای تاخیر در ورودی و یا حالت (جلسه اول فصل ۵)
  • جلسه 34 : معرفی روش کاهش بر اساس روش ‌پیش‌بینی برای سیستمهای دارای تاخیر در ورودی و کنترل بهینه LQR با افق نامحدود
  • جلسه 35 : کنترل مقاوم سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI و حل مثال ۵-۱
  • جلسه 36 : فیلترینگ ∞H سیستمهای تاخیردار خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی و اعمال آن به سیستم تعلیق خودرو
  • جلسه 37 : تحلیل پایداری و عملکرد سیستمهای تاخیردار با روش DLF و حل مثالهای ۵-۲ و ۵-۳
  • جلسه 38 : کنترل مقاوم سیستمهای تاخیردار خنثای با روش DLF و اعمال آن به سیستم محفظه موتور راکت (مثال ۵-۴ کتاب)
  • جلسه 39 : معرفی مفاهیم اشباع عملگر و بازه اول تاخیر و استخراج شروط پایداری نمایی
  • جلسه 40 : معرفی مفهوم ناحیه جذب و استخراج شروط لازم برای وارد نشدن به ناحیه اشباع
  • جلسه 41 : حل مثالهای ۵-۵ و ۵-۶ و معرفی روش شرط قطاعی کلی‌شده (جلسه آخر فصل ۵)
 • فصل 6
  • جلسه 42 : معرفی روش الحاق جهت حذف تاخیر در سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۱ (جلسه اول فصل ۶)
  • جلسه 43 : استخراج LMI های وابسته به تاخیر برای سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۲
  • جلسه 44 : معرفی پایداری ورودی به حالت، تحلیل بهره L2 و نامساوی هالانی برای سیستمهای گسسته تاخیردار
  • جلسه 45 : معرفی LQR با افق نامحدود، روش کاهش و کنترل‌کننده Guaranteed Cost Control برای سیستمهای گسسته تاخیردار و حل مثال ۶-۳
  • جلسه 46 : استخراج LMI های مورد نیاز برای پایداری نمایی سیستمهای گسسته تاخیردار تحت اشباع ورودی و حل مثال ۶-۴ (جلسه آخر فصل ۶)
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : علی جوادی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده